Kontakt

Asociace profesních účetních České republiky, z. s.

Houškova 32, 326 00 Plzeň

tel. 910801780

fax  910801782

email  info@acpa.cz

Odběr novinek
RSS

Metodika

METODICKÁ RADA

VYHLÁŠKA

výboru Komory certifikovaných účetních České republiky č. 2
ze dne 31. 1. 2010,

kterou se zřizuje Metodická rada.

Výbor Komory certifikovaných účetních České republiky (dále jen „Komora“) podle čl. 9 odst. 4, písm. e) Stanov KCÚ ČR stanoví:

Článek 1 – Předmět úpravy

Zřizuje se Metodická rada, stanoví jmenování jejích členů, vymezuje její působnost a oblasti, ve kterých bude působit.

Článek 2 – Zřízení Metodické rady a jmenování jejích členů

1- Výbor zřizuje Metodickou radu jako odborný poradní orgán Komory ve věcech účetnictví, daní, správy daní a dalších ekonomických oblastí.

2- Členy Metodické rady jmenuje výbor Komory.

3- Členem Metodické rady může být jmenován odborník v oblastech vyjmenovaných v bodu 1 tohoto článku.

4- Metodická rada má minimálně 3 členy, řídí ji pověřený člen výboru Komory.

5- Členství v radě zaniká vlastní rezignací nebo odvoláním výborem Komory.

 

Článek 3 – Působnost Metodické rady

Metodická rada:

a) zpracovává stanoviska k připravovaným a přijatým zákonům, vyhláškám a dalším právním normám

b) zajišťuje aktualizace webových stránek Komory v oblasti metodické

c) zajišťuje metodický servis členům Komory

d) navrhuje náměty na školení členů Komory

e) zastupuje Komoru v odborných radách a výborech, zřízených jinými osobami.

 

Článek 4 – Odměna

Členství v Metodické redě je čestné a nezakládá nárok na finanční odměny. Členům Metodické rady budou uhrazeny nezbytně vynaložené náklady.

 

Článek 5- Účinnost

Tato Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.